Uyum Eylem Planı

 • tekkekoy_eylem_plani.xlsx (46,6 KB)
 • UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA KOMİTESİ

  HÜSEYİN ŞENEL

  SEMRA AKSOY

  EMRİYE KÜÇÜKLÜ

  NESLİHAN ALPER

  MAKBULE DALBAZ

  MEHMET KÖSE

  1- KONTROL ORTAMI


  Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama
  KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
  KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç Kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmiştir ancak yeterli değildir. Gözden geçirilmeye ihtiyacı vardır. KOS.1.1.1 1.1.1.“2014 Yılı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ” bastırılacak ve tüm birimlere dağıtılacaktır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Eylem Planı Kitabı 31.12.2014
  KOS.1.1.2 İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri (eğitim, seminer, el kitabı, belediyenin web sayfasında bilgi verilmesi vs.) yapılacaktır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Eğitim Altı ayda bir
  KOS 1.2 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. Yöneticiler iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmaktadır ancak eğitimlerle geliştirilmeye ihtiyacı vardır. KOS.1.2.1 Üst yönetici aracılığıyla iç kontrol sisteminin uygulanmasında yöneticilerin örnek olması için eğitim verilecek ve üst yönetici tarafından izlenecektir. Başkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Eğitim Yılda 1 Kez
  KOS.1.2.2 Yöneticilik formasyonunun geliştirilmesine yönelik yılda 1 kez eğitim verilecektir. İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Tüm Birimler Eğitim Yılda 1 Kez
  KOS 1.3 Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. Etik kurallar bilinmektedir ancak geliştirilmeye ihtiyaç duyulmaktadır. KOS.1.3.1 En az üç kişilik Etik Komisyonu oluşturulacaktır. İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Komisyon Kurulumu
  KOS.1.3.2 Belediye personeline yönelik yapılan eğitim programlarında etik kurallar ve 5178 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanunun ve buna bağlı mevzuatın dahil edilmesi sağlanacaktır. İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Tüm Birimler Eğitim Yılda 1 Kez
  KOS 1.4 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesapverilebilirlik sağlanmaktadır ancak iletişim araçları ile raporlanması ve duyurulması aşamasında geliştirilmeye ihtiyaç vardır. KOS.1.4.1 Yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi ve belgelere ulaşılabilmesi sağlanacaktır. Tüm Birimler Tüm Birimler Erişim İmkanı; www.tekkekoy.bel.tr sürekli
  KOS 1.5 İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. Personele ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılması konusunda gelişmeler sağlanmış ancak eğitimlerle daha iyi bir noktaya taşınması planlanmaktadır. KOS.1.5.1 Belediye personeline ve hizmet alanlara adil ve eşit davranılması için tüm personele yılda 1 kez eğitim verilecek ve çeşitli bilgilendirme faaliyetleri sürekli olarak yürütülecektir. İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Tüm Birimler Eğitim Yılda 1 Kez
  KOS.1.5.2 Belediyemiz, adil ve eşit davranışlarla ilgili olarak yapılacak müracaatların Etik Kurullarda değerlendirilmesini sağlayacaktır. İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Müracaat sürekli
  KOS 1.6 İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olması için çalışmalar devam etmektedir. KOS.1.6.1 Belediye faaliyetlerinde hizmet sunanların yaptığı iş ve işlemlerde mevzuata, Belediyece yapılan düzenlemelere uygun olarak hizmet yürütmeleri konusunda eğitim verilerek bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Tüm Birimler Eğitim sürekli
  KOS2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
  KOS 2.1 İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. 2015-2019 Stratejik Planınımız çevresinde misyonumuz ve vizyonumuz belirlenmiştir. KOS.2.1.1 Belediye Binamız girişine asılacak olan tabelada "Misyon ve Vizyon" görünür şekilde asılacaktır. Fen İşleri Müdürlüğü Tüm Birimler Tabela asılması 31.12.2014
  KOS 2.2 Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. KOS.2.2.1 Belediyenin misyonunu gerçekleştirmek üzere, Müdürlükler, görev tanımlarını detaylı olarak belirleyecekler ve meclisimizde kabul edilecek müdürlük çalışma yönetmelikleri ilgililere tebliğ edeceklerdir. Tüm Birimler İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Tebliğ, Yönetmeliklerin Hazırlanması 31.03.2015
  KOS 2.3 İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmaktadır. KOS.2.3.1 Müdürlükler,personel bazında görevlerini, buna ilişkin yetki ve sorumluluklarını personele tebliğ edecektir. İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Tüm Birimler Tebliğ 30.04.2015
  KOS 2.4 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. Belediyemizin ve birimlerinin teşkilat şeması ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı yapılmıştır. Norm Kadro Yönetmeliği, ABS Kurumsal Kodlaması ve diğer çalışmalardan yola çıkılarak teşkilat şeması ve fonksiyonel görev dağılımı yapılarak Makul Güvence sağlanmaktadır.
  KOS 2.5 İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. Belediyemizin ve birimlerinin teşkilat şeması ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı yapılmıştır. Belediyenin ve birimlerin organizasyon şeması yapıldığı için bu genel şarta ilişkin eylem belirlenmemiştir.
  KOS 2.6 İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemesi ve personele duyurulması çalışmaları devam etmektedir. KOS.2.6.1 Müdürlükler tarafından hassas görevlerin tanımları yapılacaktır. Hassas görevlere ilişkin prosedürler tespit edilerek personele duyurulacaktır. Yazı İşleri Müdürlüğü ve İnsan Kaynaklar ve eğitim Müdürlüğü Tüm Birimler Hassas Görevler Listesi 31.03.2015 Hassas görevler ve bu görevleri yürütenlere ilişkin bilgiler yazılı hale getirilecektir.
  KOS 2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. Personel çalışmalarına yönelik izleme ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. KOS.2.7.1 Bu kapsamda belediyemizde EBYS geçiş çalışmaları başlatılmış olup personel çalışmalarının hangi aşamada olduğu digital ortamda takip edilebilecektir. İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Birim Yöneticileri EBYS tam kurulum 31.12.2015
  KOS3 Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
  KOS 3.1 İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olması konusunda çalışmalar devam etmektedir. KOS.3.1.1 Kurumun stratejik planında yer alacak hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğünce diğer müdürlüklerle koordineli olarak İnsan kaynağının optimum dağılımı sağlanacak ve insan kaynağı ihtiyaç analizi yapılacaktır. İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Tüm Birimler Çalışma Toplantısı Her yıl sonunda
  KOS 3.2 İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. Kurumun yönetici ve personelinin görevlerini etkili biçimde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmasını sağlayacak çalışmalar sürekli bir şekilde sürdürülmektedir. KOS.3.2.1 Belediyenin yönetici kadrosu ve personeli, görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için yapılacak yıllık eğitim programına uygun olarak hizmet içi ve destekleyici eğitime tabi tutulacaktır. İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Tüm Birimler Hizmet İçi Eğitim sürekli
  KOS 3.3 Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. Belediyemizde, mesleki yeterliliğe önem verilmekte ve her görev için en uygun personel seçilmektedir. KOS.3.3.1 Belirlenen mesleki yeterlilik kriterleri doğrultusunda her görev için uygun personelin atanmasına veya görevlendirilmesine yönelik çalışmalar İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından yürütülecektir. İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü, Üst Yönetim Tüm Birimler Görevlendirmeler sürekli
  KOS 3.4 Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmakta ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmaktadır. KOS.3.4.1 Görevde yükselmelerde göreve ilişkin mesleki kriterler, liyakat ve bireysel performans göz önünde bulundurulacaktır. İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Tüm Birimler Değerlendirme Kriterleri sürekli
  KOS.3.4.2 Bireysel performansı artırmaya yönelik (İnsan Kaynakları Yönetimi, Halkla ilişkiler, Kurum içi İletişim, vb konularda) hizmet içi eğitimler düzenlenecektir İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Tüm Birimler Hizmet içi Eğitim Yılda 2 Kez
  KOS 3.5 Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. Eğitim ihtiyaç analizleri çerçevesinde eğitim faaliyetleri yürütülmekle birlikte ihtiyaç analizlerinin daha sağlıklı yapılarak eğitim programlarının oluşturulması gerekmektedir. KOS.3.5.1 Birimlerin eğitim ihtiyaç analizleri birim ve personel bazında yapılarak bir önceki yıl içinde belirlenecektir. İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Tüm Birimler Eğitim ihtiyaç analizi Her yılın Ağustos ayı sonuna kadar
  KOS 3.6 Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından sürekli değerlendirilmektedir. KOS.3.6.1 Her harcama biriminde gerek iş süreçleri gerekse performans programına bağlı süreçlerde dahil edilerek personelin yeterlik, başarı ve performansı birlikte dğerlendirilmesine yönelik performans toplantıları yapılması Birim Müdürleri/Harcama yetkilileri Tüm personel Performans Değerlendirme Toplantısı Her Yıl Haziran ve Aralık ayı sonunda
  KOS 3.7 Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. Performans değerlendirmesi ve personel ilişkisi hiç yoktur KOS.3.7.1 Birimlerce periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri gözden geçirilerek yetersiz bulunan personele performansının arttırılması için çözümler üretilmeli gerekiyorsa çeşitli eğitim programlarına katılmaları sağlanacaktır. Kurum Yöneticileri İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Eğitim sürekli
  KOS.3.7.2 Yapılan performans değerlendirmelerinde yüksek performans gösteren personel mevzuat çerçevesinde ödüllendirilecektir. Tüm Birimler İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Ödül verme işlemi sürekli
  KOS 3.8 Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. Yazılı duyuru mevcuttur ancak geliştirilmeye ihtiyacı vardır KOS.3.8.1 İnsan kaynakları yönetimine ilişkin, yazılı hale getirilen düzenlemeler hakkında (personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi) önemli hususlar personele iletişim araçlarıyla duyurulacaktır. İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Tüm Birimler Kurum İçi İletişim alanı (INTRANET) ile tüm personele bu onuların duyurulması sürekli
  KOS4 Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
  KOS 4.1 İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. İş Akış Süreçleri konusunda çalışmalar henüz mevcut değildir ancak stratejik planımızda bu konuda eylemlerimiz mevcuttur. KOS.4.1.1 İş akış şemalarında, evrakı imzalamaya ve onaylamaya yetkililer belirlenecek ve durum ilgililere bildirilecektir. Tüm Birimler Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü İş Akış Süreçleri 31.12.2016
  KOS 4.2 Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. Yetki devirleri, devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmiştir. Yetki devirleri, Yasal mevzuat hükümleri göre (Harcama Yetkilileri Hakkında Genel tebliğ) açık ve yazılı yapıldığından eyleme gerek yoktur.
  KOS 4.3 Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olması için çalışmalar devam etmektedir. KOS.4..3.1 Yetki, önem ve kademe zinciri içinde devredilecektir. Mal ve Hizmet Alımlarında 250.000.- TL Yapım İşlerinde 1.000.000.- TL'nin üzerindeki harcamalarda Harcama Yetkililiği görevi devredilmeyecektir. Yetki devredilmesinde, devredilecek yetki unsurları belirlenecektir. Tüm Birimler Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Yönergesi 31.03.2015
  KOS 4.4 Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olması konusunda çalışmalar devam etmektedir. KOS.4.4.1 Yetki devredilen personel yetki kademe ve zinciri içinde kademeli olarak yapılacaktır. Eşitlerin içinden risk faktörü de gözetilerek yetki devrinin en uygun kişiye yapılması sağlanacaktır. Tüm Birimler Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü devir işlemi sürekli
  KOS.4.4.2 Yetki devri yapılacak olası personel yılın başında belirlenerek, görevlerin gerektirdiği konularda ve 5018 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat konusunda hizmetiçi eğitime tabi tutulacaktır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Hizmet içi Eğitim Alınması sürekli
  KOS 4.5 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermektedir. KOS.4.5.1 Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde ve yetki devredenin, yetki devredenlerce belirlenecek sürelerde yetki devrine ilişkin bilgiler düzenli olarak paylaşacaktır. Tüm Birimler Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Bilgi paylaşımı sürekli
  2- RİSK DEĞERLENDİRME

  Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama
  RDS5 Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
  RDS 5.1 İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. İdarenin 2015-2019 dönemini kapsayan Stratejik Planı Belediye Meclisimiz tarafından görüşülüp karara bağlanarak geçmiştir. 2015-2019 yılları dönemini kapsayan stratejik planımız olduğundan eyleme gerek yoktur.
  RDS 5.2 İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. Belediyemizde her yıl performans programı hazırlanmaktadır. RDS 5.2.1 Her birim kendi bünyesinde yeterli sayıda personelin katılımıyla çalışma ekipleri oluşturarak performans programı hazırlanmasına katkı sağlayacaktır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Performans programı Her yıl Temmuz ayında
  RDS 5.3 İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. Belediye Bütçesi Stratejik Plan ve Performans Programımıza uygun olarak hazırlanmaktadır. RDS 5.3.1 Belediye bütçesi performans programına uygun olarak hazırlanacaktır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Bütçe ve Performans Programı Sürekli
  RDS 5.4 Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere
  uygunluğunu sağlamalıdır. Faaliyetlerin ilgili mevzuat ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğu bütçeler ve uygulamalar aracılığıyla sağlanmaktadır. RDS 5.4.1 Faaliyetlerin, performans programına uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin izlenmesi amacıyla Faaliyet Raporu hazırlanacak ve usulüne uygun olarak kamuoyuna duyurulacaktır Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Birim ve İdare Faaliyet Raporu Her yıl Mart ayında hazırlanıp Nisan Meclisine sunulacaktır.
  RDS 5.5 Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefleri persoenele duyurma konusunda gerekli çalışmalar başlatılmış ancak yeterli değildir. RDS 5.5.1 Birim yöneticileri, birim performans hedeflerini stratejik plan ve idare performans kapsamında değerlendirecek, kendi birim performans hedeflerini personeline duyurarak bilgilendirecek ve benimsemelerini sağlayacaktır. Tüm Birimler Tüm Personel Hedeflerin persoenel duyurulması Sürekli
  RDS 5.6 İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olarak belirlenmiştir. Bundan sonra hazırlanacak dokümanlarda da aynı metotlar benimsenecektir. RDS 5.6.1 Performans programında ölçülebilir, spesifik, ulaşılabilir, ilgili ve sürekli hedefler belirlenecektir. Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Hedefler Sürekli
  RDS6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
  RDS 6.1 İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. Belediye risk belirleme konusunda faaliyetlerine başlamıştır. RDS.6.1.1 Belediye Başkan Yardımcısının Başkanlığında beş kişiden oluşacak risk belirleme ve değerlendirme ekibi oluşturulacaktır.Bu ekip Belediyenin risklerini ortaya koyacaktır Üst Yönetim, Tüm Müdürler Tüm Birimler Risk belirleme ve değerlendirme ekibi 31.12.2015
  RDS.6.1.2 Belediyelerle ilgili, dış denetim birimlerinin yaptığı incelemeler sonucu ortaya konulan konsolide raporlar düzenli bir şekilde incelenerek, bulunan hatalar açısından belediye içi bir kontrol faaliyeti yürütülecektir. Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Kontrol faaliyeti Sürekli
  RDS 6.2 Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. Risk değerlendirme çalışmaları yürütülmekle birlikte, iç kontrol kapsamında tüm birimlerde her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflere yönelik risk belirleme çalışmaları yapılacaktır. RDS.6.2.1 Oluşturulan risk belirleme ve değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan risk değerlendirme raporları ve denetleme raporları çerçevesinde Başkanlık Makamından alınan olur doğrultusunda, oluşan risk değerlendirme komisyonunca, yılda en az bir kez olmak üzere periyodik olarak risk analiz çalışmaları yürütülecektir. Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Risk analiz çalışması Her yıl Aralık ayı içinde
  RDS 6.3 Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. Risk değerlendirme çalışmaları yürütülmekle birlikte, iç kontrol kapsamında tüm birimlerde her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflere yönelik risk belirleme çalışmaları yapılacaktır. RDS.6.3.1 Yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda, risk belirleme ve değerlendirme ekibince, belirlenmiş olan risklere karşı alınacak önlemler ilgili birimlere gönderilerek, riskleri giderici ve önleyici işlemlerle ilgili eylem planının oluşturulması sağlanacaktır. Tüm birimler Mali Hizmetler Müdürlüğü Risklere Karşı Önlem Eylem Planı 31.12.2015
  3- KONTROL FAALİYETLERİ

  Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama
  KFS7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
  KFS 7.1 Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Belediyemizde kontrol strateji ve yöntemleri belirlenme çalışmaları devam etmektedir. KFS 7.1.1 Her birim tarafından faaliyet alanları ve riskler ile ilgili önleyici, yönlendirici, tespit edici ve düzeltici kontrol mekanizmaları oluşturularak bunların uygulanması sağlanacaktır. Tüm birimler Tüm birimler Kontrol mekanizmalarının oluşturulması sürekli
  KFS 7.2 Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. Belediyemizde kontrol strateji ve yöntemleri belirlenme çalışmaları devam etmektedir. KFS 7.2.1 Yetki devri konusunda oluşturulan standartlar çerçevesinde belirlenen işlem öncesi ve sonrası kontroller yetkililer, yetki devri yapılanlar ve görevliler tarafından yapılacaktır. Tüm birimler Tüm birimler Yetki devirleri ve kontrol mekanizmaları sürekli
  KFS 7.3 Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. Kontrol faaliyetleri çalışmaları ile varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasınına yönelik çalışmalar devam etmektedir. KFS 7.3.1 Birimlerce ihtiyaca ve mevzuata göre, belirlenen periyotlar içerisinde kayıt ve belgeler dikkate alınmak şartıyla (muhasebe kayıtları, demirbaş kayıtları gibi) varlıkların güvenliğini de kapsayacak şekilde tespit ve sayımlar yapılacaktır. Tüm birimler Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayım Sonuçları Her yıl Aralık Ayı Sonunda
  KFS 7.4 Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmaması konusunda çalışmalar yapılacaktır. KFS 7.4.1 Belirlenen risklerde her bir alan için değil yüksek öneme sahip riskler için faaliyetler yapılacaktır. Risk Belirleme ve Değerlendirme Ekibi, Harcama Yetkilileri Tüm Müdürlükler Risk kütüğü Yenileme çalışmaları Yılda iki kez, Her yıl Haziran ve Aralık ayında
  KFS8 Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi:
  İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri
  hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
  KFS 8.1 İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. Belediyemizde; faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı hale getirilmesi çalışmaları devam etmektedir. KFS 8.1.1 Birimler faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerini (Yetki devirlerini, görevlendirmelerini, iş akışındaki yetkilileri belirleme gibi) mevzuat çerçevesinde yazılı hale getirip uygulamaya koyacaktır. Tüm birimler Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazılı Prosedürler 30.06.2015
  KFS 8.2 Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. Bu konuda çalışmalara devam edilmektedir. KFS 8.2.1 Birimler tarafından belirlenen prosedürler ve ilgili dökümanlar faaliyet veya mali karar ve işlemin başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar olan bütün aşamaları kapsayacak şekilde düzenlenecektir. Tüm birimler Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazılı Prosedürler 30.06.2015
  KFS 8.3 Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir
  ve ulaşılabilir olmalıdır. Hazırlanacak olan prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir
  ve ulaşılabilir olması yönünde çalışmalara devam edilmektedir. KFS 8.3.1 Birimler; belirlenen prosedürler ve ilgili dokümanların güncelliğini, mevzuata uygunluğunu, anlaşılabilirliliğini ve ulaşılabilirliğini sağlamak üzere, günceli ve ihtiyacı sağlamak için altyapıyı oluşturacak ve gerekli tedbirleri alacaktır. Tüm birimler Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılı Prosedürler sürekli
  KFS9 Görevler ayrılığı:Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
  KFS 9.1 Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı
  kişilere verilmelidir. Belediyemizde özellikle mali kararlara yönelik çalışmalar başlatılmıştır.Bu kapsamda Ön Mali Kontrol Yönergesi çalışmasına devam edilmektedir. KFS 9.1.1 Mali Hizmetler Biriminde Ön Mali Kontrol faaliyetini yürütenlerin harcama sürecinin hiçbir yerinde görev almaması sağlanacaktır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Ön Mali Kontrol Yönergesi ve mali kontrol süreçleri 31.03.2015
  KFS 9.1.2 Aynı ödeme emriyle ilgili harcama yetkililiği görevi ile gerçekleştirme görevinin aynı kişide birleşmesini engelleyen önlemler alınacaktır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Ön Mali Kontrol Yönergesi ve mali kontrol süreçleri 31.03.2015
  KFS 9.2 Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin
  yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı durumlar bulunmamaktadır. KFS 9.2.1 Faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için farklı personel belirlenmesinin mümkün olmaması durumunda karşılaşılacak risklerin azaltılmasına yönelik olarak birim amirleri tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca İç kontrol sisteminin kurulması ve işleyişi konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. Üst yönetim, Harcama Yetkilileri Tüm Birimler İç Kontrol Sisteminin kurulup güçlendirilmesi Sürekli
  KFS10 Hiyerarşik kontroller:Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
  KFS 10.1 Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmaktadır. Mevcut durumda makul güvence sağlandığı için eyleme ihtiyaç bulunmamaktadır.
  KFS 10.2 Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için
  gerekli talimatları vermelidir. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemekte ve onaylamaktadır. Mevcut durumda yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemekte ve onaylamakta olduğundan eyleme ihtiyaç duyulmamaktadır.
  KFS11 Faaliyetlerin sürekliliği:İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
  KFS 11.1 Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmaktadır. İç kontrol çalışmaları kapsamında alınan önlemler yeniden gözden geçirilecektir. KFS 11.1.1 Birimlerce, personel yetersizliğinden kaynaklanan durumlarda, faaliyetlerin yürütülmesine devam edilebilmesi için mevcut personelin tüm faaliyetleri öğrenmesini sağlayacak tedbirleri alacaktır. Tüm Birimler İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Birim içi toplantı Her Ay bir defa
  KFS 11.1.2 Müdürlüklerde görevler dönüşümlü olarak yapılacak tüm servisler veya alt birimler işleri yürütecek seviyeye yükseltilecektir. Tüm Birimler İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü Birim içi toplantı Her Ay bir defa
  KFS 11.1.3 Birimlerce, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem değişikliklerinin varlığı, mevzuat değişiklikleri gibi durumlarda bilgilendirme ve eğitim faaliyeti yapılacaktır. Tüm Birimler İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü Birim içi toplantı Her Ay bir defa
  KFS 11.2 Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmektedir. Mevcut durumda makul güvence sağlandığı için eyleme ihtiyaç bulunmamaktadır.
  KFS 11.3 Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. Bu konuda çalışmalara devam edilmektedir. KFS 11.3.1 Müdürlüklerce, görevinden ayrılan personelin yürüttüğü görevin önemlilik derecesine göre gerekli belgeleri de içerecek şekilde göreviyle ilgili raporlar hazırlatılıp yerine görevlendirilen personele teslim etmesi sağlanacaktır. Tüm Yöneticiler Tüm Birimler Ayrılış yazısı raporu sürekli
  KFS12 Bilgi sistemleri kontrolleri:İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
  KFS 12.1 Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve
  uygulanmalıdır. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve
  uygulanması konusunda çalışmalar başlatılmıştır. KFS 12.1.1 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" gereğince bilgi güvenliği standardı kapsamında bilgi güvenliğini sağlayacak tüm sistemler kurulacaktır. (BİM) Tüm Birimler Bilgi güvenliği sürekli
  KFS 12.2 Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmelerin yapılması, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulacaktır. KFS 12.2.1 Veri ve bilgi girişi yazılım programlarının gerekli olan bilgi ve raporları üretecek bir analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanacaktır. BİM Tüm birimler Analiz Raporu 30.06.2015
  KFS 12.2.2 Birimler hata ve usulsüzlükleri önleyecek şekilde veri, bilgi girişi ve bunlara erişim konusunda yetkilendirme işlemlerini hata ve usulsüzlükleri önleyecek şekilde yapacaklardır. BİM Tüm Birimler Yetki 31.12.2014
  KFS 12.2.3 Yazılım sistemlerine yapılan girişlerin, sorgulamaların ve alınan çıktıların raporlanması sağlanacaktır. BİM Tüm Birimler Rapor Yılda 2 Kez
  KFS 12.3 İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. Belediyemizde bu konuda çalışmalar devam etmektedir. KFS 12.3.1 E-İmza, EBYS, E-belediyecilik konusunda gerekli çalışmalar başlatılmış, Stratejik plan çalışmaları içine alınmış ve çalışmalar hızla devam etmektedir. Bilgi İşlem Müdürlüğü Tüm Birimler İhale süreçlerinin tamamlanması, Sistemlerin kurulması 31.12.2016
  4- BİLGİ VE İLETİŞİM

  Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama
  BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
  BİS 13.1 İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi oluşturulacaktır. BİS 13.1.1 Belediye internet sayfasında, birimlerin güncel bilgilerinin bulunması sağlanacaktır. Tüm birimler Bilgi İşlem Müdürlüğü Birimler hakkında güncel bilgilerin sunumu 30.06.2015
  BİS 13.2 Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir. BİS 13.2.1 Tüm personele Intranet ve Internete ulaşım imkanı sağlanacaktır. BİM Tüm Birimler İnternet, İntranet sürekli
  BİS 13.2.2 Bilgi sistemi, gizliliği bulunmayan bilgi ve belgelere tüm kurum personelinin ulaşabilmelerini sağlayacak şekilde geliştirilecektir ve uygulanacaktır. Bilgi İşlem Müdürlüğü Tüm Birimler Bilgi sunumu (internet üzerinden) sürekli
  BİS 13.2.3 Üst Yönetim için gerekli olan mali raporlar düzenli bir şekilde çıkarılcaktır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Mali Raporlar ve Yönetici Özet Mali Raporları Yılda dört kez Mart, Haziran, Eylül ve Aralık Aylarında
  BİS 13.3 Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. BİS 13.3.1 Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olması için birimlerin faaliyet alanları ile ilgili bilgileri ve işbirliği içerisindeki bilgileri süreçleri analiz edilecek Tüm Birimler Tüm Birimler İş süreçleri analizi çalışmaları 31.12.2016
  BİS 13.4 Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. Yöneticiler ve ilgili personel, bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. BİS 13.4.1 Bütçe çalışmaları öncesinde performans çalışmaları etkin bir şekilde yürütülecek, performans programının önemi personele anlatılacaktır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Performans programı Toplantısı Her yıl Haziran Ayı İçerisinde
  BİS 13.5 Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir. BİS 13.5.1 Kurumun yönetim bilgi sisteminin oluşturulması için çalışmalar hızlandırılacaktır. Bilgi İşlem Müdürlüğü, Üst Yönetim Tüm Birimler Yönetim Bilgi Sistemi 30.06.2016
  BİS 13.6 Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. Yöneticiler, idarenin misyon ve vizyonu çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirecektir. BİS 13.6.1 Yöneticiler, Başkanlığımızın misyon ve vizyonu çerçevesinde belli periyotlar halinde toplantılar düzenleyerek her bir personel için somut beklentilerini, görev ve sorumluluklarını personele duyuracaktır Tüm Birimler Tüm Personel Üçer aylık Toplantılar ve sonuç bildirgeleri Her yıl üçer aylık dilimlerde yapılacak birim toplamtıları.
  BİS 13.7 İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlanacaktır. BİS 13.7.1 Belediyede personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını belirlenebilmesi için öneri ve şikayet kutusu, anket çalışmaları, yüz yüze görüşmeyi sağlayacak toplantılar yapılacak bu tür konularla ilgili elektronik ortamdan istifade edilmesi sağlanacaktır. Tüm Birimler Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğü,Bilgi İşlem Müdürlüğü Toplantı, Öneriler sürekli
  BİS14 Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
  BİS 14.1 İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. Uygulamalar bu yönde devam etmektedir. BİS 14.1.1 Hazırlanan faaliyet raporu, performans programı ve diğer rapor ve planlar Internet ortamında kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Bilgi İşlem Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Kamuoyuna sunulan bilgi (Kurum Stratejik Planı, Performans Programı ve Faaliyet Raporu ) Sürekli
  BİS 14.2 İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. Belediyemizin bütçelesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklama çalışmaları devam etmektedir. BİS 14.2.1 Belediyemiz bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlere ilişkin kurumsal ve mali durum beklentiler raporu hazırlanacak ve Kurumumuz web sitesinde yayımlanarak kamuoyuna açıklanacaktır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu Her yıl Ağustos ayı sonunda
  BİS 14.3 Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. Uygulamalar bu yönde devam etmektedir. Makul güvence sağladığı için eyleme ihtiyaç duyulmamaktadır.
  BİS 14.4 Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. Bu konuda henüz bir uygulama oluşmamıştır. BİS 14.4.1 Birim içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenerek faaliyetlerin gözetimi sağlanacaktır. Görev ve faaliyetlere ilişkin hazırlanması gereken raporlar hakkında yazılı ve bilgilendirme toplantılarıyla tüm birim personelin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Tüm Birimler Tüm Birimler Toplantı sürekli
  BİS15 Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
  BİS 15.1 Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. Kayıt ve dosyalama sistemi konusunda çalışmalar devam etmektedir. BİS 15.1.1 Kayıt ve Dosyalama Sisteminin elektronik ortamda yapılabilmesi için kurulan sistem güçlendirilecek ve güvenli hale getirilecektir İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü Tüm Birimler E-Arşiv sisteminin kurulması 30.06.2016
  BİS 15.2 Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. Kayıt ve dosyalama sistemi konusunda çalışmalar devam etmektedir. BİS 15.2.1 Elektronik arşiv sistemi oluşturulacaktır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü Tüm Birimler E-Arşiv sisteminin kurulması 30.06.2016
  BİS 15.2.2 Başbakanlık tarafından 24.03.2005 tarihinde yayımlanan 2005/7 nolu genelge ile kayıt ve dosyalama sistemine geçilecektir. Belgelere yönetici ve yetkili personel tarafından ulaşılabilirliği sağlanacaktır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü Tüm Birimler E-Arşiv sisteminin kurulması 30.06.2016
  BİS 15.3 Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. Uygulamalar bu yönde devam etmektedir. BİS 15.3.1 Kayıt ve dosyalama sisteminde, kişilerin gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemleri alacak mekanizmalar geliştirilecektir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü Tüm Birimler E-Arşiv sisteminin kurulması 30.06.2016
  BİS 15.4 Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. Uygulamalar bu yönde devam etmektedir. BİS 15.4.1 Kayıt ve dosyalama sisteminin, Başbakanlıkça belirlenen düzenlemeler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyumluluğu sağlanacaktır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü Tüm Birimler E-Arşiv sisteminin kurulması 30.06.2016
  BİS 15.5 Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. Belediyemizde Arşiv Sistemi yoktur. BİS 15.5.1 Evrak biriminde çalışan personele, evrağın kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması, arşiv sistemine uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirilme faaliyetlerisağlanacaktır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü Tüm Birimler E-Arşiv sisteminin kurulması 30.06.2016
  BİS 15.6 İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. Belediyemizde bu konuda henüz çalışma yoktur. BİS 15.6.1 Arşiv ve dökümantasyon konusunda mevzuat çalışmalarının tamamlanması ve sistemin buna göre tasarlanması sağlanacaktır. Her birimin bünyesinde fiziki olarak arşiv oluşturulacaktır. Belediyeye ait arşiv ise İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacaktır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü Tüm Birimler E-Arşiv sisteminin kurulması 30.06.2016
  BİS16 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
  BİS 16.1 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. Uygulamalar bu yönde devam etmektedir. Standarda ilişkin genel şartın gereği yerine getirildiği için eylem belirlenmemiştir.
  BİS 16.2 Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmaktadır. Standarda ilişkin genel şartın gereği yerine getirildiği için eylem belirlenmemiştir.
  BİS 16.3 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamaktadır. Standarda ilişkin genel şartın gereği yerine getirildiği için eylem belirlenmemiştir.
  5- İZLEME

  Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama
  İS17 İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
  İS 17.1 İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. Belediyemizde İç Kontrol süreci çalışmaları devam etmektedir. İS 17.1.1 Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde İç Kontrol alt birimi oluşturulacaktır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler İç Kontrol Alt Birim Kurulması 30.03.2015
  İS 17.1.2 Belediyemizde iç kontrol sistemi sürekli bir şekilde değerlendirilecektir. Bu kapsamda İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu kurulması için genelgemiz oluşturulmuştur. Üst Yönetim ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Tüm Birimler İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşumu ve İç Kontrol çalışmaları sürekli
  İS 17.2 İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. Belediyemizde İç Kontrol süreci çalışmaları devam etmektedir. İS 17.2.1 İç Kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmesi sağlanacaktır. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu,Mali Hizmetler Müdürlüğü Tüm Birimler Değerlendirme Toplantıları Yılda dört kez üçer aylık dilimlerde
  İS 17.3 İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. Belediyemizde İç Kontrol süreci çalışmaları devam etmektedir. İS 17.3.1 İç kontrolün değerlendirilmesinde birimlerin karar verme ve yönetici konumunda olan personelinin katılımı sağlanacaktır. Üst Yönetim, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Tüm Birimler Değerlendirme Toplantıları Yılda dört kez üçer aylık dilimlerde
  İS 17.4 İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. Belediyemizde İç Kontrol süreci çalışmaları devam etmektedir. İS 17.4.1 Anket çalışmaları, şikayet kutularına gelen öneri ve sorunlar, denetim sonuçları, idarenin iç kontrolünü güçlendirilmesini sağlamaya yönelik kullanılacaktır. Üst Yönetim, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Tüm Birimler Toplantı Her ay düzenli toplantı ve Denetim sonrası Denetim Sonuçlarına Yönelik Değerlendirme Toplantısı
  İS 17.5 İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. Belediyemizde İç Kontrol süreci çalışmaları devam etmektedir. İS 17.5.1 İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması periyodik aralıklarla kontrol edilecek, gerekli durumlarda revize edilmesi için üst yönetici onayı alınacaktır Üst Yönetim, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Tüm Birimler Uyum Eylem Planı Revize çalışmaları Yılda iki kez
  İS18 İç denetim:İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
  İS 18.1 İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. Belediyemizde İç Denetçi kadrosu bulunmamaktadır. İç denetçi kadrosu olmadığından atama yapılamamış ve eylem öngörülmemiştir.
  İS 18.2 İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. Belediyemizde İç Denetçi kadrosu bulunmamaktadır. İç denetçi kadrosu olmadığından atama yapılamamış ve eylem öngörülmemiştir.